Giải pháp quản lý tài liệu điện tử EDMS

Giải pháp EDMS

EDMS là gì ?

Giải pháp EDMS (Electronic Document Management System) là giải pháp quản lý tài liệu điện tử được xây dựng trên nền tảng web đáp ứng các chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu hành chính và tài liệu kỹ thuật của đơn vị/ cơ quan.

Các chức năng của hệ thống

  • Quản lý tài liệu (Document Management)

Cho phép lưu trữ, quản lý và tra cứu toàn bộ danh mục tài liệu dự án với đầy đủ các phiên bản của tài liệu.

  • Luân chuyển tài liệu (Transmittal)

Cho phép lưu trữ và hỗ trợ quá trình chuyển giao tài liệu giữa đơn vị và các đơn vị bên ngoài, cũng như trong nội bộ đơn vị.

  • Quản lý tiến độ phát hành tài liệu và tiến độ dự án (Progress Management)

Cho phép theo dõi tiến độ phát hành tài liệu cũng như tiến độ tổng quan của dự án.

  • Quản lý phân luồng công việc (Workflow)

Cho phép người dùng thông báo và phân luồng công việc để thực hiện các công việc như xem xét phê duyệt tài liệu thiết kế theo quy trình của đơn vị.

  • Công cụ hỗ trợ xem xét và markup tài liệu (Review & Markup)

Cho phép người dùng comment và tổng hợp comment file PDF trực tiếp trên hệ thống.

  • Báo cáo thống kê (Reports)

Cho phép kết xuất từ hệ thống các loại báo cáo để theo dõi quản lý tiến độ dự án, tình trạng hoàn thành tài liệu, …

Cho phép người dùng định nghĩa các mẫu báo cáo theo nhu cầu của Công ty.

  • Phân quyền hệ thống (Role & Security)