Chuyển đổi số trong vận hành công trình là một trong những mục tiêu cũng như tiêu chí để nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm thiểu rủi ro cũng như tối ưu tài sản của doanh nghiệp. Dữ liệu số để phục vụ công tác trên có thể được bắt đầu ngay từ giai đoạn thiết kế và thực hiện dự án hoặc khi công trình đã đi vào vận hành trong nhiều năm. Mỗi trường hợp về dữ liệu hiện có của công trình đều có những cách tiếp cận khác nhau để xây dựng nên bộ dữ liệu số nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi này.

Quản lý thiết bị

Xây dựng bộ hồ sơ cho mỗi một thiết bị trên công trình sẽ cho ta biết được lý lịch của từng thiết bị đó.

Quản lý vật tư

Mỗi một công việc bảo dưỡng sửa chữa đều có một định mức vật tư chuẩn nhằm tối ưu hóa quá trình sử dụng vật tư.

Quy trình số

Xây dựng những quy trình số phục vụ quá trình giao/nhận ca gắn liền với công việc vận hành.

Kết nối

Nhật ký vận hành được cập nhật theo thời gian thực và truy cập, ngay cả khi nhân viên không có mặt tại nhà máy.

Lưu trữ

Mỗi một phát sinh và tài liệu kỹ thuật đi kèm đều được lưu trữ, quản lý và theo dõi trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử.