SmartPlant P&ID (SPPID) là phần mềm dựa trên các quy tắc kỹ thuật. SPPID cho phép tạo ra các sơ đồ công nghệ đường ống và thiết bị điều khiển theo nguyên lý dữ liệu thiết kế tập trung. SPPID hoàn toàn khác so với các giải pháp tạo bản vẽ P&ID dựa trên các giải pháp đồ họa thông thường.

Dữ liệu tập trung cho phép hệ thống dữ liệu SPPID có khả năng lọc cũng như cung cấp các giao diện với các giải pháp khác để cập nhật dữ liệu P&ID. SPPID cung cấp một thư viện gồm các ký hiệu chuẩn cho nhiều loại thiết bị khác nhau. Tất cả thể hiện các đặc tính kỹ thuật đa chuyên ngành cho từng thiết bị, cũng như khả năng tạo báo cáo tự động.

Các tính năng của phần mềm

SmartPlant P&ID là phần mềm thiết kế sơ đồ P&ID theo nguyên lý hướng dữ liệu. Tất cả các đối tượng trên bản vẽ bao gồm các thiết bị, đường ống, thiết bị đo và tự động đều có các thuộc tính kỹ thuật liên quan.

Định nghĩa các quy luật cho phép sao chép và truyền dữ liệu giữa các đối tượng như đường ống, thiết bị đo lường tự động hóa. Cho phép định nghĩa các quy luật đó một cách linh hoạt để phù hợp với từng dự án và các luật thiết kế đảm bảo tính đồng nhất dữ liệu.

Cung cấp một thư viện đầy đủ bao gồm các thiết bị, đường ống, thiết bị đo và từ động hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế như KKS, ISO, DIN, PIP. Cho phép tạo mới, chỉnh sửa để phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của từng dự án.

SmartPlant P&ID là một môi trường giao tiếp mở, cung cấp các lớp với khả năng lập trình được để có thể tối ưu quá trình thiết kế.

Tự động xuất các báo cáo một cách dễ dàng sử dụng các mẫu báo cáo trên Excel như: danh sách các thiết bị, danh sách đường ống, danh sách các cấu kiện đường ống, danh sách các thiết bị đo lường và tự động hóa.

Tạo các bộ lọc, các truy vấn đồ họa do người sử dụng quy định. Ngoài ra cho phép sửa đổi phục vụ các mục đích quản lý chất lượng đầu ra của tài liệu thiết kế.

Quản lý, chỉnh sửa các thuộc tính kỹ thuật liên quan tới từng loại đối tượng trên bản vẽ một cách dễ dàng và linh hoạt.

Khả năng tích hợp, trao đổi dữ liệu với các ứng dụng khác, như SmartPlant Instrumentation, Smart 3D, SmartSketch.

Kết nối các bản vẽ với nhau một cách tự động kể cả dữ liệu thiết kế thông qua đối tượng “Off page connectors”.

Quản lý các thay đổi và có thể so sánh các thay đổi với nhau một cách nhanh chóng.

Khả năng truy xuất dữ liệu nhiều nguồn khác như autocad, excel… và rất linh động trong quá trình thiết kế.

Khả năng đóng gói chuyển giao dữ liệu thiết kế nhanh chóng và linh hoạt.

Các module chính của phần mềm

SmartPlant Engineering Manager

Tạo cây thư mục, quản lý, phân quyền người dùng cho toàn bộ dự án.

Catalog Manager

Chỉnh sửa, tạo mới thư viện ký hiệu cho dự án hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác nhau, đặc biệt là bộ thư viện theo chuẩn KKS cho các nhà máy điện.

Data Dictionary Manager

Quản lý lưới thuộc tính của các đối tượng trên bản vẽ P&ID.

Data Dictionary Manager

Quản lý lưới thuộc tính của các đối tượng trên bản vẽ P&ID.

Format Manager

Quản lý toàn bộ định dạng đơn vị đo cho toàn bộ dự án. Dễ dàng tùy biến theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

Rule Manager

Định nghĩa các luật thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn dự án, hỗ trợ người thiết kế, giảm thiểu sai sót trong quá trình thiết kế.

Option Manager

Cho phép người dùng tuy biến biểu tượng, thiết lập các lựa chọn cho dự án.

Videos

SmartPlant P&ID Engineering Integrity

SPPID EDE

SPPID Compare Versions

=====

SPPID Rules

SPPID Reports

SPPID Interface

Nhóm chuyên gia của chúng tôi có mặt ở đây để tư vấn cho bạn về sản phẩm
SmartPlant P&ID