Giải pháp quản lý tài liệu/dữ liệu bản vẽ công trình EDMS là một nền tảng trong kiến trúc quản lý thông tin đối với tất cả các công trình của một doanh nghiệp. Với chức năng như một máy chủ tích hợp, giải pháp đưa ra nhiều lựa chọn cho quá trình quản lý tài liệu/dữ liệu, cũng như tích hợp ứng dụng của bên thứ ba. Kiến trúc chung này dùng để chuẩn hóa cấu trúc, định dạng dữ liệu và các giao thức di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống, nhằm làm tăng mức độ tương tác, từ đó giảm chi phí.
Hơn nữa, giải pháp còn có khả năng đồng bộ hóa thông tin.


Module add-on gồm những quy trình công việc và chuyển đổi dữ liệu đáp ứng mọi yêu cầu thông thường nhất của các ngành công nghiệp liên quan.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Quản lý tài liệu

Là môi trường chung cho công tác quản lý tài liệu kỹ thuật giữa các bên tham gia
dự án cũng như các thành viên của dự án.

Kiểm soát tài liệu

Kiểm soát tình trạng của tài liệu kỹ thuật, review/comment từ các bên tham gia dự
án cũng như các thành viên của dự án.

Chuyển giao dự án

Cấu trúc và xây dựng các quy trình chuyển giao tài liệu kỹ thuật của dự án.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Loại/Phân loại tài liệu

Hệ thống đánh số và siêu dữ liệu

Xây dựng cấu trúc dữ liệu nhà máy

Check-in/out

Quản lý Hồ sơ tài liệu kỹ thuật

Quản lý Revision/Version

Đánh dấu/comment

Tình trạng và lịch sử tài liệu

Luồng công việc

Sơ đồ phân phối tài liệu

Phê duyệt

Xuất bản tài liệu

Tìm kiếm và tra cứu tài liệu

Phân quyền truy cập

Phục vụ như nền tảng chung cho quản lý dự án

Chức năng chính của sản phẩm là tạo lập nền tảng kiến trúc cho toàn bộ vòng đời của công trình từ giai đoạn thực hiện dự án, chuyển giao, vận hành và cung cấp dữ liệu cho hệ thống bảo trì nhà máy sau này.