Để loại bỏ những hạn chế về lưu trữ, chia sẻ và trực quan hóa dữ liệu mỏ, người dùng cần có giải pháp tích hợp xuyên suốt để có thể phân tích, loại bỏ yếu tố vô dụng, bổ sung các thành phần hữu dụng còn thiếu và tích hợp chúng thành một tập dữ liệu thống nhất, duy nhất. Như vậy – giải pháp này giúp giải bài toán về việc biến dữ liệu thành các thông tin đầy đủ, phù hợp và luôn sẵn sàng.

Tích hợp quy trình

Thu thập, lưu trữ, phân tích, quản lý và phân tán dữ liệu ở mọi cấp, từ các cá nhân, phòng ban, doanh nghiệp đến các tổ chức đa quốc gia…

Khai thác và phân tích

Làm giàu các nguồn thông tin – dữ liệu hiện hữu trong các hệ thống vận hành nhằm cải thiện năng suất – chất lượng và hiệu quả của các hoạt động/ công việc trong toàn tổ chức.