Tài liệu

Sau khi công tác xây lắp được hoàn thiện, công trình sẽ được vận hành thử từng phần theo một chuỗi các hệ thống liên tiếp nhau để chuẩn bị đưa từng phần vào vận hành thực tế. Quá trình kết hợp của công tác hoàn thiện xây lắp và chạy thử được quản lý theo cách chuyển giao lần lượt từng hệ thống chức năng. Quá trình này được gọi là Hoàn thiện hệ thống (Systems Completion). Giải pháp SmartPlant Completion được xây dựng nhằm tận dụng tối đa thông tin thiết kế trong quá trình thực hiện dự án, nhằm cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy nhất cho quá trình hoàn thiện hệ thống của công trình.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Sử dụng lại cơ sở dữ liệu thiết kế theo dòng thời gian để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu.

Luồng công việc và đánh dấu ngày tháng có hiệu lực của dữ liệu sẽ cho người dùng biết được ai đang chịu trách nhiệm gì trong cơ sở dữ liệu khi có thay đổi.

Tự động phân bổ các phiếu kiểm tra công trường.

Báo cáo hiển thị mô hình 2D/3D.

Hồ sơ công trình điện tử sẽ giảm đáng kể công tác giấy tờ của dự án và cung cấp cho người dùng một nền tảng “chuyển giao không giấy tờ” thực sự.

Giải pháp di động cho phép người dùng tiếp nhận công việc của mình trên nền tảng điện tử hoàn toàn, trong đó cho phép họ ghi chép hoặc thậm chí ghi chú trên thiết bị di động của mình.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Lập kế hoạch và chuẩn bị nghiệm thu có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn thiết kế sơ khởi (FEED) của dự án.

Hoàn thiện cơ khí.

Nghiệm thu tĩnh.

Phiếu kiểm tra công trường.

Danh mục việc tồn đọng.

Quản lý giấy phép và quá trình chuyển giao công trình.

Xem xét các vấn đề an toàn trước khi chạy thử.

Nghiệm thu động.

Chuẩn bị cho công tác bảo trì.

SmartPlant Completion giải quyết những nguyên nhân thực tế khiến dự án bị chậm tiến độ. Sản phẩm hỗ trợ công tác commissioning công trình trên mọi khía cạnh, được mà các chuyên gia đầu ngành xác định là phương thức nâng cao hiệu quả của quá trình hoàn thiện cơ khí và nghiệm thu công trình.