Xây dựng một hệ thống quản lý thông tin vòng đời của công trình điện từ khâu chuyển giao đến vận hành sẽ giúp cho Chủ đầu tư tiếp cận với những thay đổi trong quy trình của chuyển đổi số. Xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác vận hành có thể bắt đầu từ nhiều nguồn nhưng sẽ tập trung từ giai đoạn thiết kế và tài sản thực tế làm nền tảng quản lý cũng như trao đổi thông tin của toàn bộ nhà máy. Hệ thống cho phép người sử dụng có thể quản lý được những thay đổi trong bản vẽ thiết kế và các phiên bản tài liệu phát sinh sau thời gian dài vận hành.

Quản lý tiến độ và chi phí dự án

Cho phép Chủ đầu tư theo dõi được tiến độ cũng như chi phí của dự án theo thời gian.

Quản lý tài liệu

Quản lý toàn bộ tài liệu kỹ thuật của công trình làm nền tảng dữ liệu số.

Phân tích thay đổi

Mỗi khi có thay đổi, hệ thống sẽ phân tích và cảnh báo để giúp theo dõi và quản lý những thay đổi đó.

Quản lý cấu hình

Đảm bảo công trình được vận hành một cách đầy đủ và an toàn, theo các tiêu chuẩn được thiết lập cho nhà máy.

Quản lý tiêu chuẩn

Tổng hợp thực tiễn để xây dựng thành các bộ tiêu chuẩn ngành, quốc gia và quốc tế ở nhiều lĩnh vực liên quan.

Làm việc cộng tác

Là môi trường chung cho các bên tham gia cùng cộng tác và chia sẻ thông tin.