SmartPlant Materials là một giải pháp tích hợp cho việc quản lý chuỗi cung ứng vật liệu, chuỗi cung ứng, và quản lý hợp đồng phụ. Nó cung cấp một nền tảng hợp tác chung và dự án bàn làm việc cho tất cả các đối tác trong bất kỳ dây chuyền cung cấp dự án kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC).

SmartPlant Materials giúp giảm chi phí dự án, giảm thời gian biểu, cải tiến quản lý rủi ro và cho phép các công ty hành động toàn cầu để duy trì lợi thế trong một thị trường rất phức tạp, quốc tế và cạnh tranh. Từ tính toán chi phí ban đầu thông qua chuỗi cung ứng đến quản lý tại chỗ, SmartPlant Materials sẽ xử lý các tiêu chuẩn vật liệu, hóa đơn và vật tư, chức năng mua sắm, theo dõi chế tạo, và các chức năng của địa điểm. Ví dụ như kho bãi và bố trí.

Tại sao chọn SmartPlant Materials ?

Quản lý theo nguyên tắc ngoại lệ

Giảm thiểu chi phí

Tối ưu lịch làm việc

Chia sẽ dự án mang tính toàn cầu

Tái sử dụng tài liệu

Tích hợp các bên thứ ba

Tính năng, đặc điểm của giải pháp

Quản lý nhà cung ứng

Công cụ định lượng

Chu kỳ yêu cầu và thu mua

Khắc phục, thanh tra, xuất nhập dữ liệu

Đo lường tiến độ

Quy hoạch xây dựng

Phần mềm quản lý vật tư chuẩn hóa dữ liệu và thông tin giữa các bộ phận, nhà thầu và nhà thầu phụ giúp giảm chi phí và rút ngắn tiến độ.