M.App Studio

M.App Studio giống như một nền tảng phát triển các ứng dụng, cho phép người dùng thao tác, lựa chọn các tool cần thiết trên nền web để thiết kế, xây dựng và xuất bản các ứng dụng Smart M.Apps. Đây được coi như nơi bắt đầu của tất cả các ứng dụng Smart M.App

Tính năng nổi bật

Giải pháp không gian linh hoạt

Cho phép lựa chọn các công cụ/mô đun cần thiết và kết nối chúng một cách linh hoạt để giải quyết những vấn đề quan tâm

Rút ngắn thời gian đưa ra thị trường

Thông qua việc cho phép tận dụng các mô đun sẵn có, kết nối chúng với nhau để xây dựng ứng dụng, thời gian để tạo ra một ứng dụng và đưa chúng ra thị trường được rút ngắn đáng kể

Kết quả - không chỉ là dữ liệu

Trong khi các ứng dụng hiện nay đang cung cấp những bản đồ tĩnh thì các ứng dụng Smart M.App lại cho phép cung cấp những kết quả phân tích không gian theo thời gian thực