Công ty TNHH JGC Việt Nam

Website: www.jgcvietnam.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu.