ALMEC

Website: www.almec.org

ALMEC, Doanh nghiệp tư vấn Nhật Bản với Dự án quy hoạch đô thị cho TP Hà Nội