Giải pháp quản lý nghiệm thu chạy thử công trình

Giải pháp quản lý nghiệm thu chạy thử công trình PIMS CMS được mô tả như sau:

Nghiệm thu thiết kế

Công tác nghiệm thu thiết kế được thực hiện với các nội dung sau:

 • Nhập dữ liệu:
  • Files;
  • Hệ cơ sở dữ liệu thiết kế khác;
  • Theo dõi lịch sử thao tác.
 • Phản ánh các nguồn thiết kế bên ngoài;
 • Cho phép nhập dữ liệu trực tiếp: Không cần dữ liệu từ các nguồn “không kiểm soát” khác (Ví dụ: Excel) làm trung gian;.
 • Quản lý đăng ký Tag trong dự án;
 •  Công cụ kiểm tra:
  • Trùng lặp báo cáo, lỗi cú pháp của Tag, thiếu bản vẽ…;
  •  Chất lượng dữ liệu;.
  •  Báo cáo thông minh dựa trên mức độ hoàn thiện;
  •  Gửi phản hồi lại nguồn dữ liệu.

Quy trình thực hiện công việc như sau:

Nghiệm thu cơ khí

Công tác nghiệm thu cơ khí được thực hiện với mục đích sau:

 • Phân cấp công trình thành các gói công việc phục vụ cho quá trình quản lý sau này;
 • Tự động tạo ra các coding certificate/checklist;
 • Duyệt “thông minh” các checklist;
 • Chuyển giao tuần tự và đúng thời hạn các kết quả đạt được;
 • Quản lý các hạng mục chưa hoàn thiện (punch items) và công việc chuyển tiếp (Carry-over work);
 • Theo dõi tình trạng của từng Tag cụ thể;
 • Báo cáo tình trạng theo yêu cầu: Theo hệ thống (system), theo khu vực (area), theo nhà thầu (contractor)…;
 • Giao tiếp với hệ thống quản lý của nhà thầu hoặc nhà thầu phụ;
 • Đảm bảo cho hệ thống truy vấn dữ liệu.

Quy trình thực hiện công việc như sau:

Chạy thử, chuyển giao

Công tác chạy thử, chuyển giao được thực hiện với mục đích sau:

 • Xác định phạm vi chuyển giao từ giai đoạn nghiệm thu cơ khí (MC);
 • Quản lý các hạng mục chưa hoàn thành;
 • Commissioning Checklist;
 • Phân cấp các gói Commissioning;
 • Phát triển các quy trình Commissioning;
 • Báo cáo trạng thái mỗi khi cần;
 • Theo dõi các hoạt động hang ngày;
 • Chuyển giao.

Quy trình thực hiện công việc như sau:

Chuẩn bị cho công tác bảo trì

Chuẩn bị cho công tác bảo trì được thực hiện với mục đích sau:

 • Lập các checklist bảo trì;
 • Khởi động các hạng mục trong chương trình bảo trì;
 • Tạo danh mục công việc hàng tuần (worklists);
 • Trạng thái đầu vào;
 • Báo cáo bảo trì theo tuần và tháng.

Quy trình thực hiện công việc như sau:

Đối với những công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao, công tác nghiệm thu chạy thử là một trong những công đoạn quan trọng nhất trước khi công trình bước vào giai đoạn vận hành chính thức. Công tác này bao gồm những phần công việc với khối lượng rất lớn liên quan đến công tác nghiệm thu thiết kế, hoàn thiện phần cơ khí, chạy thử, chuyển giao, chuẩn bị cho công tác bảo trì…
Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU