Dầu khí – Tổng thầu EPC

Giải pháp công nghệ thông tin tổng thể cho các dự án EPC

Hệ thống CNTT phục vụ thiết kế dự án EPC trong ngành dầu khí là một nền tảng trong kiến trúc quản lý thông tin đối với tất cả các ứng dụng thiết kế và những phần mềm do bên thứ ba phát triển. Với chức năng như một máy chủ tích hợp, giải pháp sẽ đưa ra nhiều lựa chọn cho quá trình tích hợp ứng dụng. Kiến trúc chung này dùng để chuẩn hóa cấu trúc, định dạng dữ liệu và các giao thức di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống, nhằm làm tăng mức độ tương tác, từ đó giảm chi phí.

Giải pháp quản lý nghiệm thu chạy thử công trình

Đối với những công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao, công tác nghiệm thu chạy thử là một trong những công đoạn quan trọng nhất trước khi công trình bước vào giai đoạn vận hành chính thức. Công tác này bao gồm những phần công việc với khối lượng rất lớn liên quan đến công tác nghiệm thu thiết kế, hoàn thiện phần cơ khí, chạy thử, chuyển giao, chuẩn bị cho công tác bảo trì…

Liên hệ với chúng tôi    X
    CONTACT US