Bảo dưỡng ngoài kế hoạch

Định nghĩa bảo dưỡng ngoài kế hoạch

Bảo dưỡng ngoài kế hoạch (Unscheduled Maintenance) là thực hiện công việc bảo dưỡng sửa chữa khi máy móc thiết bị xảy ra hỏng hóc bất ngờ mà đơn vị quản lý không có kế hoạch cụ thể nào để giải quyết sự cố này.

Thông thường. khi máy móc thiết bị gặp sự cố, đơn vị quản lý không có sẵn kế hoạch kiểm tra, xử lý sự cố, bởi chúng xảy ra đột ngột và không lường trước được.

Các loại bảo dưỡng ngoài kế hoạch

Bảo dưỡng ngoài kế hoạch có 3 loại chính

Bảo dưỡng phản ứng

Bảo dưỡng phản ứng là phương pháp bảo dưỡng sửa chữa được thực hiện để khắc phục sự cố thiết bị khi thiết bị khi gặp sự cố hỏng bất ngờ. Việc bảo dưỡng sửa chữa được triển khai như một phản ứng với việc hỏng hóc để nhanh chóng đưa thiết bị vào hoạt động mặc dù việc bảo dưỡng sửa chữa đó không được lên kế hoạch cụ thể. Loại bảo dưỡng này cũng có thể được gọi là bảo dưỡng sự cố.

Ví dụ về bảo dưỡng phản ứng: Khi một thiết bị đang hoạt động ổn định trên một hệ thống, dây chuyền bỗng nhiên xảy ra sự cố bất ngờ và ngừng hoạt động. Việc ngừng hoạt động của thiết bị này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Khi đó, đội ngũ kỹ thuật phải có hành động khắc phục hư hỏng ngay lập tức để sớm đưa thiết bị vào hoạt động mặc dù không có bất kỳ hướng dẫn cũng như kế hoạch cụ thể nào để thực hiện.

Bảo dưỡng khắc phục

Bảo dưỡng khắc phục là phương pháp bảo dưỡng nhằm đưa thiết bị hoạt động trở lại bình thường khi thiết bị gặp sự cố trong quá trình vận hành mặc dù thiết bị đó vẫn đang được lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ. Các công việc bảo dưỡng khắc phục này được thực hiện nhằm nhanh chóng đưa thiết bị vào vận hành, không phụ thuộc vào kế hoạch bảo dưỡng định kỳ đã lập trước đó.

Bảo dưỡng cơ hội

Bảo dưỡng cơ hội là phương pháp bảo dưỡng tận dụng thời gian ngừng hoạt động đột xuất của dây chuyền hay hệ thống để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa. Việc bảo dưỡng này không theo thời gian cụ thể nào mà phụ thuộc vào thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.

Bảo dưỡng cơ hội cũng có thể được áp dụng khi cán bộ bảo dưỡng phát hiện một bộ phận của thiết bị hư hỏng trong quá trình bảo dưỡng thiết bị đó, mặc dù bộ phận hư hỏng này không nằm trong kế hoạch sửa chữa, thay thế đã lập kế hoạch trước đó, tuy nhiên cần thiết bảo dưỡng, sửa chữa để đưa thiết bị vào vận hành hiêu quả. Việc bảo dưỡng này cũng không được lên kế hoạch và xác định trong một nhiệm vụ cụ thể nào khác. 

Bảo dưỡng ngoài kế hoạch phù hợp sử dụng trong trường hợp nào?

Bảo dưỡng ngoài kế hoạch là một phương pháp bảo dưỡng mang lại hiệu quả nhất định trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp bảo dưỡng này có thể phù hợp để sử dụng trong các chiến lược bảo dưỡng đối với các thiết bị cụ thể sau:

  1. Thiết bị được thiết kế để thay thế khi đến hạn;
  2. Thiết bị có hệ thống dự phòng khi có sự cố xảy ra;
  3. Thiết bị có độ quan trọng thấp, không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, việc thay thế nhanh chóng, tiện lợi.

Để áp dụng hiện quả phương pháp bảo dưỡng ngoài kế hoạch, trước tiên doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động của thiết bị trong trường hợp hư hỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Kết luận 

Bảo dưỡng ngoài kế hoạch là một phương pháp trong chiến lược bảo dưỡng của doanh nghiệp, tuy nhiên doanh nghiệp cần đánh giá tác động của thiết bị khi gặp sự cố  ảnh hưởng thế nào đến sản xuất kinh doanh. Về lâu dài, việc loại bỏ hoặc giới hạn đến mức tối thiểu phương pháp này khỏi chiến lược bảo dưỡng tổng thể là thước đo hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp

Quay lại

Bài liên quan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU