Hợp đồng Bảo trì phần mềm Sacs & Moses

Ngày 08 tháng 07 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Sacs & Moses” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Trong hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm thực hiện dịch vụ nâng cấp, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật phần mềm Sacs & Moses bao gồm:
  • Nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất được hãng chính thức phát hành.
  • Bảo trì định kỳ, đột xuất và khắc phục sự cố nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ở trạng thái ổn định và tin cậy, đảm bảo các tính năng của phần mềm hoạt động tốt theo thiết kế.
  • Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ và Hỗ trợ kỹ thuật qua các phương tiện thông tin/ liên lạc.
Quay lại

Bảo trì dự đoán bằng HxGN EAM

Trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đảm bảo thời gian hoạt động và hiệu quả suốt vòng đời thiết bị là một...

Bảo trì phòng ngừa bằng HxGN EAM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc các hệ thống máy móc gặp sự cố đột ngột dẫn đến dừng hoạt động là điều...

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

[ajax_load_more post_type="post" meta_key="post_views_count" meta_value="" meta_type="NUMERIC" orderby="meta_value_num" offset="7"]