Công nghệ Viễn thám và Change detection phát hiện biến động của hệ thống ao đầm và hồ tại Hà Nội

Công cụ Phát hiện biến động (#Change_detection) là một giải pháp giúp phát hiện và đo lường sự thay đổi về mặt không gian của các đối tượng nhất định tại một khu vực cụ thể giữa hai hoặc nhiều khoảng thời gian.