Tài liệu

Giải pháp quản lý tài liệu điện tử là một nền tảng trong kiến trúc quản lý thông tin đối với tất cả các công trình của một doanh nghiệp. Với chức năng như một máy chủ tích hợp, giải pháp đưa ra nhiều lựa chọn cho quá trình quản lý tài liệu/dữ liệu cũng như tích hợp ứng dụng của bên thứ ba. Kiến trúc chung này dùng để chuẩn hóa cấu trúc, định dạng dữ liệu và các giao thức di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống nhằm làm tăng mức độ tương tác từ đó giảm chi phí.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Loại/Phân loại tài liệu

Hệ thống đánh số và siêu dữ liệu

Xây dựng cấu trúc dữ liệu nhà máy

Check-in/out

Quản lý Hồ sơ tài liệu kỹ thuật

Quản lý Revision/Version

Đánh dấu/comment

Tình trạng và lịch sử tài liệu

Luồng công việc

Sơ đồ phân phối

Phê duyệt

Xuất bản tài liệu

Báo cáo hệ thống

Tìm kiếm và tra cứu tài liệu

Phân quyền truy cập

Nền tảng cộng tác này đảm bảo rằng mọi dữ liệu thiết kế chất lượng cao, toàn vẹn và tường minh được chia sẻ giữa các ứng dụng và người khi và nơi mà họ cần.