Tài liệu

Mức vượt chi phí trung bình của các dự án là 20-30% và thường bị trễ tiến độ trong đó có một mối quan hệ rõ ràng giữa quy mô và độ phức tạp của dự án với mức vượt chi phí/trễ tiến độ.

Nhu cầu cần:

  • Nâng cao khả năng quản lý của các quy trình thực hiện dự án chính.
  • Phối hợp tốt hơn giữa Chủ đầu tư, nhà thầu EPC và các nhà cung ứng thiết bị.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Quản lý giao tiếp giữa các nhà thầu

Quản lý thay đổi của dự án

Quản lý sai lệch kỹ thuật của dự án

Quản lý yêu cầu làm rõ thông tin

Thu thập dữ liệu

Quản lý tài liệu

Quản lý dự án nhằm đảm bảo chuyển giao đúng tiến độ, đúng hạng mục kỹ thuật và đúng ngân sách là một thách thức khoogn nhỏ đối với Chủ đầu tư và các nhà thầu.