Tài liệu

Tính toán đường ống trên Excel thường phát sinh nhiều lỗi. FluidFlow sẽ giảm thiểu những sai sót đó và giúp người dùng thiết kế được các công trình hiệu quả và đáng tin cậy nhờ vào việc sử dụng những thiết bị đúng kích thước. Cơ sở dữ liệu về thiết bị và dòng chảy của phần mềm sẽ cho phép người dùng thiết kế, phân tích hoặc giải quyết các vướng mắc trong hệ thống dòng chảy đường ống một cách chính xác.

Điểm nổi bật của sản phẩm

Thiết kế và mô hình hóa dòng chảy lỏng, khí, bùn và 2 pha.

Phân tích đánh giá hiệu năng của bơm, phân phối dòng chảy, hiệu năng van và lưu chất trong cùng mô hình.

Xác định kích thước ống, bơm, van, thông khí và thiết bị xả an toàn.

Tính năng kỹ thuật của phần mềm

Cơ sở dữ liệu toàn diện về các loại dòng chảy và thiết bị dành cho dòng chảy lỏng, khí, bùn và 2 pha.

Thư viện về vật liệu đường ống, cách nhiệt và kiểu đất dành cho dòng chảy lỏng, khí, bùn và 2 pha.

Tự động xác định kích thước van xả, bơm, đường ống, ống dẫn,… dành cho dòng chảy lỏng, khí, bùn và 2 pha dựa trên dữ liệu lưu chất, chi phí thiết bị và chi phí năng lượng.

Ảnh hưởng trao đổi nhiệt trong đường ống ngầm, tăng/giảm nhiệt, thay đổi nhiệt độ,… dành cho dòng chảy lỏng, khí, bùn và 2 pha.

Phân tích động trên mô hình dành cho dòng chảy lỏng, khí, bùn và 2 pha.

Hỗ trợ các phương pháp tính bùn như Durand, Wilson-Addie-Sellgren-Clift (WASC), WASP, Liu Dezhong và Four Component Model. Những tính toán khác sẽ dựa trên dữ liệu lưu biến học.
Mô phỏng hiệu suất xử lý bùn dựa trên dữ liệu về mật độ chất rắn, nồng độ, kiểu hạt và phân bố kích thước cũng như tính chất của dòng vận chuyển.

Dễ sử dụng, chính xác trong tính toán, tự động xác định kích thước, trao đổi nhiệt, tùy biến báo cáo và tương thích file Piping Component Files (.pcf’s).