SmartPlant Materials

Intergraph SmartPlant Materials

Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng vật liệu


Intergraph SmartPlant Materials là một giải pháp tích hợp cho việc quản lý chuỗi cung ứng vật liệu, chuỗi cung ứng, và quản lý hợp đồng phụ. Nó cung cấp một nền tảng hợp tác chung và dự án bàn làm việc cho tất cả các đối tác trong bất kỳ dây chuyền cung cấp dự án kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC).

SmartPlant Materials giúp giảm chi phí dự án, giảm thời gian biểu, cải tiến quản lý rủi ro và cho phép các công ty hành động toàn cầu để duy trì lợi thế trong một thị trường rất phức tạp, quốc tế và cạnh tranh. Từ tính toán chi phí ban đầu thông qua chuỗi cung ứng đến quản lý tại chỗ, Smart Materials sẽ xử lý các tiêu chuẩn vật liệu, hóa đơn và vật tư, chức năng mua sắm, theo dõi chế tạo, và các chức năng của địa điểm. Ví dụ như kho bãi và bố trí.

Tại sao chọn Intergraph SmartPlant Materials ?

ensamble-of-circles

Quản lý theo nguyên tắc ngoại lệ

investment

Giảm thiểu chi phí

calendar 2

Tối ưu lịch làm việc

earth-grid

Chia sẽ dự án manh tính toàn cầu

ecologism

Tái sử dụng tài liệu

puzzle 2

Tích hợp các bên thứ ba

Tính năng, đặc điểm của giải pháp

folder

Quản lý nhà cung ứng

ruler

Công cụ định lượng

day-52-calendar-page

Chu kỳ yêu cầu và thu mua

search

Khắc phục, thanh tra, xuất nhập khẩu

progress-growth-with-rising-arrow

Đo lường tiến độ

blueprint 2

Quy hoạch xây dựng