Quản lý tài liệu/dữ liệu vận hành công trình

SmartPlant Enterprise là gì ?

SmartPlant Enterprise là giải pháp duy trì tính toàn vẹn của các thông tin kỹ thuật trong suốt chu trình hoạt động. Người sỡ hữu và vận hành doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều yêu cầu như:

  • Sự cần thiết phải giảm chi phí CAPEX và OPEX.
  • Cung cấp các dự án càng nhanh càng tốt
  • Đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững.
  • Chứng minh sự tuân thủ nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Để đáp ứng nhu cầu này, Intergraph® cung cấp SmartPlant Enterprise cho Người sỡ hữu và vận hành doanh nghiệp (SPO). SPO thúc đẩy cơ sở thiết kế kỹ thuật để cung cấp một số lợi ích kinh doanh. Đó một danh mục rộng các giải pháp tích hợp được cấu hình trước. Nhằm giải quyết các quy trình làm việc của chủ sở hữu chủ chốt trên toàn bộ chu trình hoạt động của doanh nghiệp.

Đường Dẫn