SmartPlant® Enterprise Core Solution

SmartPlant Enterprise for Owner Operators


SmartPlant Enterprise for Owner Operators là gì ?

SmartPlant Enterprise for Owner Operators cho các người sỡ hữu và vận hành chính của một doang nghiệp (SPO Core). Cung cấp truy cập nhanh đến các thông tin quan trọng trong cơ sở thiết kế kỹ thuật. Sau đó dùng cách thông qua nhiều cơ chế tìm kiếm và các đường dẫn điều hướng. Điều này làm giảm thời gian cần thiết để thu thập thông tin cần thiết và đảm bảo tất cả các thông tin liên quan sẵn có để giúp đưa ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn.

 

WITH SPO WE ARE ORDERING ALL THE INFORMATION AND WE HAVE ALL THIS INFORMATION REGARDING THE DESIGN TOOLS IN ORDER SO WE ARE USING ALL OF THE DESIGN TOOLS TO CONTROLLING THE MOC, OR MANAGEMENT OF CHANGE, IN THE PLANT, SO EVERY TIME THAT WE HAVE A CHANGE IN THE PLAN, WE ARE REUSING ALL OF THE ENGINEERING INFORMATION FROM THE PROJECT. KEEPING ALIVE ALL OF THESE DESIGN TOOLS WAS VERY USEFUL. WE ARE SAVING TONS OF TIME AND MONEY BECAUSE OF THAT.

Patricio Soto
Information Manager, Caserones SCM Minera Lumina Copper

Những Tính Năng Đáng Chú Ý

PBS & WBS

Facilitating the navigation of data via the plant breakdown structure and work breakdown structure by work packages.

Tag management

Consistent and accurate allocation of tag number in accordance with plant numbering system.

Document management

Providing auditable traceability and managing the vast numbers of documents that describe a complex process facility.

Model and asset

Manage standard manufactured materials by model, individual serialized equipment, and associated documentation.

Risk-reducing measures

Tracking and managing all risk-reducing measures.

Action and issue tracking

Providing auditable traceability and managing the vast numbers of documents that describe a complex process facility.

Plant data loading

Bulk loading of data.

Engineering and design

Maintaining the dynamic design basis during small on-site projects.

Fast Track implementation

Fixed implementation scope within 60 days.

Khách Hàng Nổi Bật