Geospatial SDI

Geospatial SDI
Các SDI tiêu chuẩn cho các dịch vụ web và tuân thủ metadata.


Geospatial SDI là một thành phần tương thích và khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu không gian để biên mục và phân phối dữ liệu không gian địa lý qua web.

Tính năng nổi bật

SDI tương thích

Đảm bảo tuân thủ các chỉ số European INSPIRE, hỗ trợ chuyển giao dữ liệu không gian

Tích hợp Công nghệ Thông tin

Cung cấp thông tin an toàn thông qua kết nối với các doanh nghiệp hiện có và cơ sở dữ liệu hành chính

Chất lượng dịch vụ

Giữ các tab trên dịch vụ xuất bản với các công cụ quản lý và giám sát cao câp cùng với tính năng tạo báo cáo với thông tin chi tiết