Hợp đồng cung cấp phần mềm SmartPlant cho Dự án Nam Rồng Đồi Mồi

Ngày 17 tháng 9  năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “ Cung cấp phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu kỹ thuật dự án Nam Rồng – Đồi Mồi” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp:

–          Bản quyền phần mềm SmartPlant Foundation.

–          Dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý tài liệu kỹ thuật cho dự án.

–          Dịch vụ hướng dẫn sử dụng, khai thác và quản trị hệ thống.

–          Dịch vụ tư vấn thu thập dữ liệu, xử lý số liệu, tải nạp dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ hỗ trợ hệ thống trong quá trình thực hiện dự án.

–          Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong công tác chuyển giao hệ thống cho đơn vị quản lý công trình.