Hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn phần mềm SmartPlant Foundation

Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Công ty Credent Technology đã ký kết Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và quản lý tài liệu thiết kế công trình của Viện NIPI trên phần mềm SmartPlant Foundation (SPF)” với Xí nghiệp Liên doanh VietsovPetro. Theo hợp đồng này, Công ty Credent Technology có trách nhiệm cung cấp:
–          Dịch vụ tư vấn hoàn thiện chức năng phản ánh quy trình  thiết kế trên phần mềm.
–          Dịch vụ tư vấn khai thác tại chỗ tại các phòng ban của Viện NIPI.
–          Dịch vụ tư vấn xử lý các tài liệu thiết kế trong các dự án hiện tại của Viện NIPI.
–          Dịch vụ hoàn thiện CSDL cho các bộ tài liệu thiết kế của dự án đã thực hiện tại Viện NIPI.