Tài chính

Khám phá khả năng ứng dụng của công nghệ không gian địa lý trong ngành dịch vụ tài chính

Tính năng nổi bật

Dễ dàng phân tích

Nhanh chóng trực quan dữ liệu theo thời gian thực để đưa ra những quyết định quan trọng

Đánh giá rủi ro

Đánh giá nguy cơ có thể xảy ra và tính toán tiền phí bảo hiểm và quản lý đơn từ, khiếu nại

Định vị mọi đối tượng

Xác định đúng vị trí của khách hàng và cơ hội kinh doanh

Video

Phân tích dữ liệu điều tra dân số, nhóm tuổi và dữ liệu khác để tính toán khu vực tốt nhất để mở một loại hình kinh doanh mới