Lương thực

Công nghệ không gian địa lý sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực khi theo dự báo, dân số thế giới sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050

Tính năng nổi bật

Tăng năng suất

Tăng năng suất mà không gây hại đến môi trường. Quản lý chất lượng đất và giảm các nhu cầu phân bón và thuốc trừ sâu

Đặt trách nhiệm lên đầu

Đưa các yếu tố phát triển và sản xuất vào trách nhiệm nhằm đảm bảo lợi nhuận đầu tư cao hơn

Đổi mới nông nghiệp

Giúp bảo vệ nông nghiệp và sức khỏe người dân thông qua canh tác nông nghiệp bền vững

Video

Nâng cao chất lượng lương thực nhờ nông nghiệp thông minh