Viện Nghiên cứu cơ khí

Website: www.narime.gov.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ