Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – LILAMA

Website: www.lilama.com.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp.

+    Cung cấp giải pháp về quản lý dữ liệu kỹ thuật các công trình công nghiệp.

+    Cung cấp giải pháp về quản lý vật tư trong thiết kế và xây dựng công nghiệp.

+    Cung cấp giải pháp chuyên nghiệp về quản lý dự án công nghiệp.

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ.