Tổng công điện lực Việt nam – EVN

Website: www.evn.com.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ