Giải pháp đô thị an toàn – thông minh ( SafeCity/SmartCity )

Trên nền tảng hạt nhận là giải pháp tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố/tình huống khẩn cấp kết hợp với các giải pháp tích hợp quản đô thị và mạng lưới kỹ thuật hạ tầng để đảm bảo xây dựng và quản lý đời sống đô thị thông minh và an toàn.

Write a Reply or Comment