Công ty Tư vấn Quản lý Dự án Khí – Tổng Công ty Khí Việt Nam

Website: www.pvgas.com.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ