Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí

Website: www.pve.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.