Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí PVShipyard

Website: www.pvshipyard.com.vn

+    Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế các công trình công nghiệp

+    Dịch vụ tư vấn, đào tạo và hỗ trợ