Bộ Quốc Phòng

Website: http://mod.gov.vn/wps/portal

Cục Bản đồ Quân đội, Hải quân Việt Nam, Công ty Tư vấn Dịch vụ Phát triển Công nghệ Tài nguyên Môi trường, Xí nghiệp Xử lý Ảnh hàng không