Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Website: www.mard.gov.vn

Viện khoa học Lâm nghiệp, Viện Quy hoạch rừng, Trung tâm Viễn thám-Viện Quy hoạch Nông nghiệp, Đơn vị Quản lý Thiên tai, Đội Quy hoạch và Điều tra rừng Cao Bằng