Hội nghị Khách hàng Intergraph Đông Nam Á năm 2008

Hàng năm, Hãng Intergraph đều tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng thường niên cho các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2008, Việt Nam đã được lựa chọn là nơi tổ chức chương trình Hội nghị quan trọng này.